1. Algemeen
OLVE Badminton Club VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OLVE Badminton Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als OLVE Badminton Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

OLVE Badminton Club
Zetel: Gerard De Cremerstaat 33, 2650 Edegem
Correspondentieadres: Grensstraat 46, 2540 Hove
Emailadres: ledenadmin [ AT ] olvebadminton.be

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door OLVE Badminton Club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van OLVE Badminton Club (uitvoering overeenkomst)
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en ontvangen van de subsidies van Badminton Vlaanderen (gerechtvaardigd belang)
• Het versturen van informatie, uitnodigingen, wenskaartjes. (gerechtvaardigd belang)
• Het verkrijgen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor bovenstaande doelstellingen:
• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht, nationaliteit
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Per seizoen: bedrag lidgeld + datum van betaling

 

4. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging.


5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij:
• Badminton Vlaanderen omdat al onze leden ook lid zijn van deze federatie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan sponsors.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Informatie m.b.t. de club wordt ook naar een ouder of wettelijke vertegenwoordiger gestuurd.


7. Bewaartermijn
. OLVE Badminton Club verbindt zich ertoe de verstrekte gegevens niet langer bij te houden dan tien jaar na het verlaten van de club (behalve voor de gegevens waarvoor de wetgeving een langere bewaartermijn vereist).


8. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens OLVE Badminton Club van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Je kan je uitschrijven op de nieuwsbrief (via een link in elke nieuwsbrief).
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


10. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


11. Wijziging privacyverklaring
OLVE Badminton Club kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 2 juni 2018.